Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Zakelijk

Ziekteverzuimbeleid

Dit artikel gaat over ziekte en verzuim. De insteek hier is het opstellen van een ziekteverzuimbeleid. Dat geeft duidelijkheid voor zowel de werknemer als -gever. De doelstelling van het beleid is de terugdringing van het ziekteverzuim.

 

Ziekteverzuimbeleid

 

Voor de duidelijkheid is het voor bedrijven goed om een ziekteverzuimbeleid vast te stellen. De invulling hangt van het bedrijf af. Dat heeft onder meer te maken met het soort bedrijf, de bedrijfscultuur en de omvang van het bedrijf. Het personeel dient in te stemmen met het beleid. Dat zal dus besproken moeten worden met de ondernemingsraad, als een bedrijf vijftig of meer werknemers heeft, of een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt een dergelijk geformuleerd beleid ook genoemd. Dat besluit zegt dat de arbodienst moet zorg dragen dat een ziekteverzuimbeleid tot stand komt.

 

Wat biedt een ziekteverzuimbeleid

 

Een ziekteverzuimbeleid biedt duidelijkheid op de volgende punten

 •  hoe de werkgever ziekteverzuim behandelt

 • de procedures die dienen te worden gevolgd

 • welke middelen kunnen worden gebruikt bij ziekteverzuim

 • wat zijn de functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken personen

 • de manier van inschakeling van externe deskundigen

 

Onderdelen van een ziekteverzuimbeleid

 

 • Ziekteverzuimpreventie
  Hoe richt men zich op de preventie van ziekte. Samen met de arbodienst kunnen knelpunten worden geïnventariseerd en oplossingen daarvoor gezocht.

 • Ziekteverzuimprotocol
  Een beschrijving van de procedures rond het ziek melden, verzuimcontrole, begeleiding bij verzuim, herintreding na lang verzuim, de doorbetaling van loon en hoe vakantiedagen worden verrekend.

 • Verzuimtraining
  Hoe de werkgever/leidingevenden dienen te werk te gaan volgens het ziekteverzuimbeleid. Wat kan in de communicatie met de werknemer wel en niet ter sprake komen, en hoe kan de herintreding worden versneld.

 • Vastlegging van het verzuim en de analyse daarvan
  Met de registratie en analyse kan worden bekeken of het ziekteverzuimbeleid effectief is. Geanonimiseerde gegevens helpen om inzage te krijgen in patronen in het verzuim. Is er bijvoorbeeld sprake van veel kort ziekteverzuim of enkele langdurige.

 • Begeleiding bij herintreding
  Om de herintreding te versoepelen, kan er een zogenoemde casemanager worden aangewezen. In het ziekteverzuimbeleid staat doorgaans wie die rol krijgt.

 • Conflictoplossing
  Als werknemer en -gever anders oordelen over de herintreding, dan dient het ziekteverzuimbeleid aan te geven, hoe de werknemer een andere opinie kan vragen en wanneer de werkgever eventueel de loonbetaling kan opschorten. Denk ook aan de rechte van zowel werknemer als werkgever. Is de werkgever bijvoorbeeld een eigenrisicodrager en hoe staat ervoor met de wga uitkering